Poreski tretman prihoda nedobitne organizacije ostvarenih prodajom ulaznica za koncert u humanitarne svrhe


2. Poreski tretman prihoda nedobitne organizacije ostvarenih po osnovu prodaje ulaznica za koncert organizovan u humanitarne svrhe (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-113/2018-04 od 15.3.2018. god.)

 Odredbom člana 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 113/17, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitna organizacija). Nedobitnom organizacijom iz stava 3. ovog člana naročito se smatraju: ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave; politička organizacija; sindikalna organizacija; komora; crkva i verska zajednica; udruženje; fondacija i zadužbina (član 1. stav 4. Zakona). Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije − obveznike poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 60/14 ... 53/15, u daljem tekstu: Pravilnik) propisan je sadržaj poreskog bilansa za nedobitne organizacije iz člana 1. stav 3. Zakona
. Prema članu 2. stav 1. tačka 2) Pravilnika, obveznik koji primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica, poreski bilans sastavlja na Obrascu PBN 1 − Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica za period od ___ do ___201_.
Porez na dobit pravnih lica godine.
 U skladu sa članom 44. stav 1. Zakona, plaćanja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod uslovom da:


 1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima;
 2) godišnji iznos ličnih primanja koja isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima nije veći od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;
 3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica;
 4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. U smislu Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11), udruženje jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom. Saglasno navedenom, pravno lice, osnovano kao udruženje prema Zakonu o udruženjima, postaje obveznik poreza na dobit pravnih lica ukoliko ostvari (u određenom poreskom periodu) prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: prihodi ostvareni na tržištu). U tom slučaju udruženje, kao nedobitna organizacija, osnovicu za oporezivanje utvrđujeu poreskom bilansu (na Obrascu PBN 1), kao razliku između prihoda ostvarenih na tržištu i rashoda koji su nastali u vezi sa ostvarenjem tih prihoda. S tim u vezi, prihod udruženja, ostvaren po osnovu prodaje ulaznica za koncert, predstavlja prihod ostvaren na tržištu koji je oporeziv u skladu sa odredbama Zakona, nezavisno što je koncert, u konkretnom slučaju, organizovan u humanitarne svrhe. Prema tome, višak predmetnih prihoda nad rashodima koji su nastali u vezi sa ostvarenjem prihoda na tržištu (a koji je, kako se navodi u podnetom zahtevu, veći od 400.000 dinara), predstavlja osnovicu za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica.

Bilten ∙ godina LVIII ∙ br. 4/2018 Ministarstvo finansija Srbije