порез на употребу моторних возила

1. Да ли порез на употребу моторних возила може за рачун  власника возила платити привредно друштво (сходно уговору који је то привредно друштво закључило са власником возила)?
(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00229/2018-04 од 1.6.2018. год.)
Одредбом члана 18. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 −исправка, 23/03 − исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 − др. закон,62/06 − др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 − др. закон, 53/10, 101/11, 2/12− исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 − аутентичнотумачење, 112/15, 15/16, 108/16 и 30/18, у даљем тексту: ЗПППА) прописано је да обавеза плаћања пореза из члана 10. став 1. тачка 1) овог закона (у даљем тексту: пореска обавеза) представља  дужност пореског обвезника да плати утврђени порез, под условима прописаним овим законом или другим пореским законом.
Према одредби члана 19. став 2. ЗПППА, пореску обавезу:
1) испуњава порески обвезник непосредно;
2) испуњава друго лице, када је овим законом или другим пореским законом прописано да је одговорно за испуњење пореске обавезе пореског обвезника;
3) може да испуни друго лице које према пореском закону није одговорно за испуњење пореске обавезе.Према одредби члана 2. став 1. Закона о порезима на употребу,држање и ношење добара („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 43/04,132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10,24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14, 140/14, 109/15, 112/15, 105/16 1 119/17, у даљем тексту: Закон), порез на употребу моторних возила плаћа се код издавања саобраћајне дозволе, односно регистрацион
налепнице (у даљем тексту: регистрација), осим код привремене регистрације која се врши на период краћи од једне године, за моторна возила, који се врше у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима, и то: путничких возила,  мотоцикала, мотоцикала са бочним седиштем и тешких трицикала.
Одредбом члана 3. Закона прописано је да је обвезник пореза из члана 2. Закона правно и физичко лице на чије се име моторно возило региструје, ако тим законом није друкчије одређено.
Према одредбама члана 56 став 1. Закона, порез на употребу моторних возила обвезншс обрачунава и уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.
Регистрација возила не може се вршити без доказа о плаћеном порезу на употребу моторних возила и доказа о плаћеном порезу у случају из члана 5а став 4. овог члана, у прописаном износу (члан6. Закона).
Према томе, лице на чије се име моторно возило региструје
је обвезник пореза на употребу моторних возила, па је дужно да
порез по том основу обрачуна и уплати на прописани уплатни рачун
јавних прихода и да доказ о плаћеном порезу у прописаном, односно
усклађеном износу, достави уз захтев за регистрацију конкретног
моторног возила, независно од начина на који је обезбедио средства.
за његово плаћање (нпр. уплатом готовинског износа, кредитирањем од стране привредног друштва који враћа даваоцу кредита обуставом од зараде путем административне забране...).
Регистрација моторног возила не може се извршитибез доказа о плаћеном порезу на употребу моторних возила у прописаном, односно усклађеном износу.
БИЛТЕН/Порески поступак и пореска администрација 6/2018